Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami"), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.drukarnia24online.pl przez Elżbietę Iwan, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „DGE grupa" Elżbieta Iwan, ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, (zwaną dalej: „Sprzedawcą" lub „Usługodawcą"), który jest właścicielem serwisu internetowego drukarnia24online.pl (zwanego dalej: „Serwisem" lub „Sklepem"), a także jego Administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: „DGE grupa" Elżbieta Iwan, ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, NIP 884-141-89-36, tel. +48 746402266, e-mail: biuro@drukarniadge.pl.
 4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami"), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.drukarnia24online.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi".

 

§ 2  Zasady działania Serwisuinternetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu,składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialnośćSprzedawcy

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.drukarnia24online.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest utworzenie konta w systemie www.drukarnia24online.pl. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej Serwisu.
 4. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
 5. Konto danego klienta w systemie drukarnia24online.pl może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
 6. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 7. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam". Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam" wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.drukarnia24online.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
 9. Materiały do druku - pliki graficzne
  1. Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu www.drukarnia24online.pl. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. W serwisie www.drukarnia24online.pl dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Kupującego Produktu i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis www.drukarnia24online.pl dokonuje drobnych korekt (zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
  2. Serwis www.drukarnia24online.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
  3. Serwis www.drukarnia24online.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
  4. Akceptacja plików odrzuconych.

Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia"powoduje zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jegobłędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegająreklamacji w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazaniazaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.

  1. Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są usuwane.
 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
 2. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis www.drukarnia24online.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 4. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 5. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 6. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 7. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
 8. Termin wysyłki Produktu jest liczony:
  1. od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu (gotówką kurierowi – po otrzymaniu przesyłki);

albo

  1. od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).
 1. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Sprzedawcy.
 2. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
 3. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
 4. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 5. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 6. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebrania Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 16:00.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  3. braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  4. w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu
  5. nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez Kupującego.
 9. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 10. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
  1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
  2. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu


a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą niezostać uznane przez Sprzedawcę.

 

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy isposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU (przedpłata).
 6. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu - gotówką kurierowi.
 7. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy,reklamacje i gwarancja jakości

1.      Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. oprawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługujeprawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydajeProdukt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęciaProduktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobętrzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a.       obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partiilub części,

b.      polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czasoznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostałych umów - od dniazawarcia umowy.

2.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się zaniezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanimSprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3.      3. Konsument może odstąpić od umowy, składającSprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowymoże skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu odumowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu odumowy

Wysłać do: „DGE grupa" Elżbieta Iwan, ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ) , legitymujący siędowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL (pesel)oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z „DGEgrupa" Elżbieta Iwan, ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Zwrotu zapłaconej przezemnie ceny Produktu, proszę dokonać na rachunek bankowy ................................................. lubprzekazem pocztowym na adres ................................................................................. (czytelny podpisKonsumenta)"

4.      Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczywysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić odumowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@drukarniadge.plprzy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treścioświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowina trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymaniaoświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.

6.      Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tymkosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcęoświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonazwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłKonsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych zzwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, któryto sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsumentwybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposóbdostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany dozwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierzeProdukt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych odKonsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczeniaprzez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenienastąpi wcześniej.

8.      Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lubprzekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba żeSprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminuwystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotuProduktu.

10.   Jeżeliw wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi domiejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawcajest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu nacharakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.

11.   Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiemkorzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.   12.Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentaprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługujeKonsumentowi w odniesieniu do umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest Produktnieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służącyzaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.     w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegającyszybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c.      w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany wzapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić zewzględu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowaniezostało otwarte po dostarczeniu;

d.     w której przedmiotem umowy są Produkty, które podostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami;

e.      w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiącenagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane wzapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialnościSprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

13.   Sprzedawcaodpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi zawady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z KodeksuCywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadachpostanowieniach niniejszego Regulaminu.

14.   Reklamacjęnależy  złożyć e-mailem na adres biuro@drukarniadge. Reklamację możnatakże przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: „DGE grupa" Elżbieta Iwan, ul. Gdyńska25, 58-100 Świdnica.

15.   Składającreklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisemreklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jakzdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczeniaProduktu Kupujący może przesyłać na adres biuro@drukarniadge.pl. W przypadku,gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronieSprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki doodbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

16.   Sprzedawcadołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzajzgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnymprzypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14(czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadkuSprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobiedalszego postępowania.

17.   Zamieszczonew sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistychkolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowegoKupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogąpowodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np.kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostaćuznana przez Sprzedawcę.

18.   Wprzypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentamiw rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 KodeksuCywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

19.   Kupującyskładać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając zuprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakościna warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień ztytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem wrozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku zniezgodnością Produktu z umową.

 

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
 3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie www.drukarnia24online.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@drukarniadge.pl. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 5. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

 

§ 7 Własność intelektualna

Adres strony, pod którym jestdostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.drukarnia24online.pl, atakże zawartość strony internetowej www.drukarnia24online.pl stanowiąprzedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie orazprawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.drukarnia24online.pl oraztreści w nim zawartych należą do firmy DGE grupa Elżbieta Iwan. Wszystkielogotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty,kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymii należą do serwisu www.drukarnia24online.pl. Pobieranie, kopiowanie,modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiektreści ze strony www.drukarnia24online.pl bez zgody właściciela jestzabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowaniasądowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.drukarnia24online.pl.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 25 grudnia 2014r.